gdanska.gielda@gdgz.pl   +48 662 265 343   +48 662 717 092

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
„GDAŃSKA GIEŁDA ZBOŻA”

I. Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu internetowego działającego pod nazwą „Gdańska Giełda Zboża”, w szczególności warunki i zasady składania Zamówień oraz dokonywania zakupu Produktów (zawierania Umowy sprzedaży) w Sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę.
 1. Sklep internetowy Gdańska Giełda Zboża dostępny jest pod adresem: www.gdgz.pl.
 1. Usługi świadczone stacjonarnie przez Sprzedawcę, w szczególności w zakresie organizacji wydarzeń (konferencji, szkoleń, targów, giełd i innych) realizowane będą pod adresem: ul. Antoniego Abrahama 18, 81-825 Sopot, lub w innym wskazanym przez Sprzedawcę miejscu, po uprzednim poinformowaniu Klientów o miejscu i terminie realizacji świadczenia.
 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla każdego Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego.

II. Najważniejsze definicje

 1. Sprzedawca – Zbigniew Ohler prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Zbigniew Ohler”, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stałe miejsce wykonywania działalności: ul. Antoniego Abrahama 18, 81-825 Sopot, NIP: 5831832326, REGON 220528512.
 1. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod nazwą „Gdańska Giełda Zboża”, dostępny pod adresem www.gdgz.pl.
 1. Klient – każdy podmiot prawa korzystający ze Sklepu internetowego lub dokonujący zakupów Produktów dostępnych w Sklepie internetowym.
 1. Konto Klienta – konto użytkownika (Klienta) Sklepu Internetowego, założone przez Klienta w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu, w tym w celu złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży.
 1. Produkt – każdy dostępny (oferowany) w Sklepie internetowym towar lub każda dostępna (oferowana) w Sklepie internetowym usługa, będące przedmiotem Zamówienia lub Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 1. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów dostępnych w Sklepie internetowym, w tym także rejestracja (zapis) na wydarzenia organizowane przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Formularza zamówienia.
 1. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym w zakładce pod nazwą „Kup bilet” umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktu lub Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności.
 1. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu lub Produktów zawierana lub zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 1. Koszyk – element oprogramowania Sklepu internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty. W Koszyku istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych dokonywanego Zamówienia, w szczególności ilości nabywanych przez Klienta Produktów.

III. Warunki techniczne korzystania ze Sklepu internetowego

W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży Produktów dostępnych w Sklepie internetowym, niezbędne jest spełnienie przez Klienta następujących warunków technicznych:
 1. posiadanie urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej typu Google Chrome, Safari, Microsoft Edge, Firefox, Opera;
 1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
 1. posiadanie aktywnego Konta Klienta w Sklepie internetowym;
 1. włączona obsługa plików Cookies w Sklepie internetowym.

IV. Złożenie Zamówienia i Zawarcie Umowy sprzedaży

 1. W celu złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży konieczne jest wypełnienie przez Klienta Formularza zamówienia oraz podanie w nim co najmniej takich danych jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, informacje o wybranych Produktach, sposobie płatności; a w przypadku Klienta niebędącego osobą fizyczną ponadto danych przedsiębiorstwa takich jak: nazwa (firma), adres lokalu przedsiębiorstwa, numer NIP, adres strony www.
 1. W celu złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży należy:
 1. wybrać Produkt (lub Produkty) będący przedmiotem Zamówienia, prawidłowo wypełnić Formularz zamówienia w zakładce „Kup bilet”, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);
 1. po przejściu do Koszyka, kliknąć przycisk „Do kasy” (lub równoznaczny);
 1. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od dokonanego wyboru, opłacić Zamówienie w określonym terminie.
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie internetowym.

V. Potwierdzenie zawarcia i wykonanie Umowy sprzedaży

 1. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, której treść zawiera co najmniej takie dane jak: oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 1. Zawarcie Umowy sprzedaży jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu, Polityki prywatności oraz Zasad stosowania plików Cookies. Zawarcie Umowy sprzedaży jest także równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na doręczanie mu przez Sprzedawcę faktur droga elektroniczną.
 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny, tj. dokonania płatności za zakupiony Produkt lub Produkty nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu przez Sprzedawcę faktury VAT drogą elektroniczną. Za moment doręczenia faktury drogą elektroniczną uznaje się moment zarejestrowania wysyłki wiadomości e-mail wraz załączoną do niego fakturą na serwerze wysyłającego (Sprzedawcy).
 1. Sprzedawca wykona ciążące na nim zobowiązanie wynikające z Umowy sprzedaży w terminie wskazanym w Umowie sprzedaży oraz w miejscu, o którym mowa w cz. I pkt. 3 niniejszego Regulaminu.

VI. Metody płatności

 1. Klient może skorzystać – według własnego wyboru – z następujących metod płatności dostępnych w Sklepie internetowym:
 1. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
 1. płatność elektroniczna;
 1. płatność kartą płatniczą.
 1. Szczegółowe informacje na temat akceptowanych metod płatności, znajdują się na stronie internetowej Sklepu w zakładce Regulamin.
 1. Za moment dokonania zapłaty uważa się moment uznania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

VII. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 1. Klientowi będącemu przedsiębiorcą nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą.
 1. Klient jest jednak uprawniony do rezygnacji z wykorzystania (odebrania) zakupionego Produktu obejmującego prawo do udziału (uczestnictwa) w wydarzeniu (konferencji, szkoleniu, targach, giełdzie, innych) organizowanych przez Sprzedawcę – tj. do anulacji uczestnictwa w wydarzeniu. W zależności od momentu dokonania rezygnacji przez Klienta, Sprzedawca jest uprawniony do zachowania całości lub części zapłaconej przez Klienta ceny lub do żądania zapłaty całości lub części ceny, jeśli płatność jeszcze nie nastąpiła – zgodnie z informacją udostępnioną na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Ceny i pakiety” w części „Koszty anulacji uczestnictwa”.
 1. Za moment rezygnacji z wykorzystania (odebrania) zakupionego Produktu, o którym mowa w ust. 3 uznaje się moment doręczenia Sprzedawcy przez Klienta – na piśmie lub za pośrednictwem e-mail – wyraźnego i jednoznacznego oświadczenia woli o rezygnacji (tj. o anulacji uczestnictwa w wydarzeniu). Za moment doręczenia oświadczenia Klienta złożonego elektronicznie, uważa się moment doręczenia wiadomości e-mail na serwer Sprzedawcy.
 1. Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności z powodów zawinionych przez Klienta oraz z powodu zaistnienia siły wyższej. Oświadczenie Sprzedawcy o odstąpieniu od Umowy sprzedaży może zostać złożone i doręczone Klientowi na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę nie spowoduje żadnych dodatkowych kosztów dla Sprzedającego, w szczególności nie będzie on zobowiązany do zapłaty odszkodowania na rzecz Klienta.
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Sprzedawcę, Umowę uważa się za niezawartą.
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Sprzedawcę, Sprzedawca zwróci Klientowi będącemu konsumentem niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, wszystkie dokonane przez niego płatności, bez ewentualnych kosztów dostarczenia rzeczy przez Sprzedawcę, chyba że usługa została już w części lub w całości wykonana. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie powodowało dla Sprzedawcy żadnych dodatkowych kosztów.

VIII. Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Produktu wolnego od wad fizycznych i prawnych. Podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 1. Klientowi będącemu przedsiębiorcą nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi.
 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Reklamację należy złożyć niezwłocznie po stwierdzeniu, że Produkt ma wadę – pisemnie na adres Biura Obsługi Klienta wskazany w cz. X pkt. 5 Regulaminu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w cz. X pkt. 6 Regulaminu lub telefonicznie na numer telefonu wskazany w cz. X pkt. 7 Regulaminu.
 1. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady Produktu oraz żądanie Klienta w zakresie sposobu jej naprawienia przez Sprzedawcę oraz, jeśli to możliwe, dokumentację fotograficzną. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących danych: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; wskazanie żądanego sposobu doprowadzenia Produktu do stanu zgodnego z Umową sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży; danych kontaktowych składającego reklamację. Powyższe wymogi są jedynie zaleceniem i nie wpływają na skuteczność reklamacji niezawierających wszystkich z powyższych danych.
 1. Sprzedawca ma obowiązek ustosunkowania się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkował się do reklamacji Konsumenta w powyższej wskazanym terminie, poczytuje się, iż uznał on reklamację za uzasadnioną.
 1. Klient będący konsumentem ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej Online Dispute Resolution (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

IX. Przetwarzanie danych osobowych Klientów

 1. Administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi lub danych osób fizycznych udostępnionych Sprzedawcy przez Klienta, pozyskiwanych za pośrednictwem Sklepu internetowego, jest Sprzedawca.
 1. Dane osobowe udostępnione Sprzedawcy (Administratorowi danych) za pośrednictwem Sklepu internetowego przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celach marketingowych.
 1. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę (Administratora danych) jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży.
 1. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych oraz uprawnień osoby fizycznej, której dotyczą dane osobowe, znajdują się w Polityce Prywatności Privacy policy (gdgz.pl)

X. Szczegółowe dane Sprzedawcy

 1. Pełna nazwa Sprzedawcy: Zbigniew Ohler prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Zbigniew Ohler” (na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
 1. Numer NIP Sprzedawcy: 5831832326
 1. Numer REGON Sprzedawcy: 220528512
 1. Siedziba Sprzedawcy: ul. Antoniego Abrahama 18, 81-825 Sopot
 1. Biuro Obsługi Klienta: ul. Antoniego Abrahama 18, 81-825 Sopot
 1. Adres e-mail Sprzedawcy: gdanskgrain@gdgz.pl
 1. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 662 729 802
 1. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:
PLN: 77 1600 1303 0004 1002 1440 5150 EUR: PL14 1600 1303 0004 1002 1440 5023
 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą danych kontaktowych podanych powyżej, w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00-16:00.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim, prawem dla nich właściwym jest prawo polskie, a sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest powszechny sąd polski, właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych.
 1. Ceny widoczne w Sklepie internetowym są podane w polskich złotych lub w euro (waluta jest każdorazowo wskazana przy Produkcie). Ceny widoczne w Koszyku w sekcji Podsumowanie zamówienia są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności lub innych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem poprzez udostępnienie zaktualizowanej wersji Regulaminu na stronie internetowej Sklepu.
Ostatnia aktualizacja Regulaminu: 2022-05-05

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
 Zbigniew Ohler prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ZBIGNIEW OHLER ul. Antoniego Abrahama 18 81-825 Sopot Adres e-mail: ohler@ohler.pl


Klauzula informacyjna

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Zbigniewa Ohlera na stronach internetowych prowadzonych przez Administratora. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności takie formy rozpowszechniania jak: udostępnianie wizerunku na stronie internetowej www.gdgz.pl oraz do tworzenia materiałów informacyjnych i promocyjnych przez Zbigniewa Ohlera. Niniejsza zgoda odnosi się do wielokrotnego nieograniczonego terytorialnie i czasowo rozpowszechniania wizerunku. Zgoda zostaje wyrażona nieodpłatnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci wizerunku przez Zbigniewa Ohlera prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ZBIGNIEW OHLER ul. Abrahama 18, 81-825 Sopot w celu prezentacji mojego wizerunku na stronach internetowych prowadzonych przez Administratora, a jeżeli wyraziłem zgodę na zamieszczenie moich danych osobowych w liście uczestników giełdy na stronach internetowych Administratora również w tym celu. Zostałem poinformowany o prawach mi przysługujących, o których informacja znajduje się w klauzuli informacyjnej dla Kontrahentów. Informujemy, że Pani/Pana zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na zamieszczenie moich danych osobowych tj. imienia, nazwiska na liście uczestników giełdy dostępnej na stronach internetowych Administratora. Oświadczam, iż jestem Administratorem danych osobowych oraz podmiotem upoważnionym do przetwarzania i udostępniania danych osobowych wszelkich osób fizycznych, których dotyczy niniejsze zgłoszenie, a jednocześnie, że wszystkie osoby wymienione w niniejszym zgłoszeniu wyraziły zgodę na udostępnienie ich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego, danych kontaktowych, miejsca zatrudnienia i wizerunku Panu Zbigniewowi Ohler prowadzącemu działalność gospodarczą w Sopocie pod nazwą „Zbigniew Ohler” w celach związanych z organizacją i uczestnictwem w XII Gdańskiej Giełdzie Zboża. Oświadczam, iż przyjmuję na siebie wszelką odpowiedzialność prawną i finansową za ewentualne naruszenie praw osób fizycznych, których dotyczą dane osobowe udostępnione w zgłoszeniu.